zoeken menu
Online Logopedie is ook leuk!
Wij staan voor u klaar, zowel online als op de praktijken. Logopedie voor uw kind wordt bij Logopedie is leuk.nl volledig vergoed, wij hebben ook in 2024 contracten met alle zorgverzekeraars.

Veelgestelde vragen


Hoe meld ik me aan?

U kunt zich aanmelden door:Wat heb je nodig voor Online Logopedie?

Voor Online Logopedie heb je een computer, PC, iPad, tablet, mobiel of laptop nodig en een internetverbinding. Internet heb je via de kabel, 4G of via de Wifi. De logopedist legt je verder uit welk programma de voorkeur heeft om te gebruiken tijdens de behandeling.


Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar?

Ja, voor kinderen wel, omdat wij contracten hebben met alle zorgverzekeraars. Logopedie maakt onderdeel uit van de basisverzekering. Dit betekent dat kinderen die staan bijgeschreven op de polis gratis meeverzekerd zijn. Zo is dat in Nederland geregeld. Volwassenen komen ook voor vergoeding in aanmerking, zij het dat rekening moet worden gehouden met een wettelijk verplichte eigen risico en een eventueel vrijwillig eigen risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt dit eigen risico niet. Omdat wij met alle zorgverzekeraars contracten hebben gesloten vindt de betaling door de zorgverzekeraar via Logopedie is leuk.nl automatisch plaats. Omdat al onze praktijken zijn gecontracteerd wordt alles voor u geregeld en betaald. U hoeft hier niets voor te doen. Zo houdt u meer tijd over om thuis te oefenen!


Heb ik een verwijsbrief nodig van de huisarts?

Bij besluit van Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) heeft het ministerie van Volksgezondheid besloten om de toegang tot logopedie laagdrempeliger te maken. Wij kunnen u daarom zonder verwijsbrief helpen. Omdat nog niet alle zorgverzekeraars de DTL vergoeden, is het belangrijk dat wij vooraf nagaan of uw zorgverzekering de DTL vergoedt. Is dit niet het geval dan zullen wij u vragen alsnog een verwijsbrief ter beschikking te stellen. Een verwijsbrief hoeft niet altijd van een huisarts afkomstig te zijn, dit kan ook een orthodontist, tandarts, KNO-arts of andere specialist zijn.


Wat neem ik mee bij de eerste afspraak?

Bij de eerste afspraak hebben wij van u nodig:Hoe ziet een behandeling door een logopedist eruit?

Een behandeling duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Meestal vindt de behandeling 1 maal per week op de praktijklocatie plaats. Onder bepaalde omstandigheden kan de behandeling ook aan huis plaats vinden of op school. Daarvoor dient wel een specifieke reden te zijn, dan wel een separate indicatie te zijn gesteld en/of toestemming te worden verleend door de zorgverzekeraar.


  • Tijdens de eerste behandeling doet de logopedist een intake. De daarop volgende behandelingen wordt er onderzoek gedaan, waarbij uw klacht centraal staat. Samen met u wordt een behandelplan en een behandelovereenkomst opgesteld. Na uw akkoord vindt tevens communicatie plaats met uw huisarts en/of uw verwijzer, een leerkracht en/of andere partijen waarvan wij gezamenlijk vinden dat het verstandig is dat hierover communicatie plaatsvindt.
  • Om goede kwaliteit te kunnen waarborgen bij de behandeling van de kinderen vragen wij van de ouders om zoveel mogelijk bij de behandeling aanwezig te zijn. Deze ouderbetrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel en zorgt ervoor dat de logopedist samen met de ouder en het kind een team kan vormen om het probleem op de juiste manier aan te pakken en een zo groot mogelijk succes van slagen te behalen (veel leuker).
  • Vervolgens worden de resultaten van de behandeling periodiek geëvalueerd. Indien van toepassing worden behandeldoelen aangepast evenals de behandelovereenkomst. Dit zorgt ervoor dat logopedisten en cliënten goed op de hoogte blijven van hetgeen van elkaar kan worden verwacht. Hierdoor worden verrassingen voorkomen en blijft de behandeling efficiënt en effectief.
  • Na 12 behandelingen vragen wij u geheel vrijwillig mee te doen aan een cliënt tevredenheidsonderzoek. Op deze wijze kunnen wij steeds, en ook nog tijdens de behandeling, onze dienstverlening verbeteren.
  • Na een succesvolle behandeling maken wij een eindverslag op en wordt deze met u afgestemd en gecommuniceerd naar de verwijzer dan wel andere partijen waarvan wij gezamenlijk vinden dat communicatie belangrijk is.

Waar kan ik met mijn klacht terecht?

De logopedisten van Logopedie is Leuk.nl werken zorgvuldig om samen met u de stoornis(sen) te verhelpen. Afstemming tijdens de behandeling over het verloop van de behandeling en de werkwijze die is gekozen vinden wij erg belangrijk. Heeft u het gevoel dat u zich na verloop minder goed kunt vinden in de gekozen strategie en/of de werkwijze van de logopedist, dan stellen wij het zeer op prijs dat u dit bespreekbaar maakt bij de logopediste zelf. Zij kan met u in gesprek gaan over hoe de behandeling aangepast kan worden zodat u samen weer op één lijn komt. Komt u met de behandelend logopediste niet snel genoeg tot een oplossing, dan kunt u contact opnemen met de praktijkeigenaar: Henriëtte Kloosterman - de Boer: 06 22723201. Zij zal vertrouwelijk met uw klacht omgaan en samen met u en de behandelend logopediste tot een oplossing proberen te komen.

Ook kunt u ten alle tijden via de klachten- en geschillenregeling van het Kwaliteitsregister Paramedici uw klacht indienen. De klachten- en geschillenregeling Paramedici wordt uitgevoerd door het Klachtenloket Paramedici (KLP). Hiervoor verwijzen wij naar www.klachtenloketparamedici.nl of een loket waar u, als u niet tevreden bent over de geboden paramedische zorg, terecht kunnen met vragen (030-3100929 tussen 09.00 – 12.30 uur / info@klachtenloketparamedici.nl).
Ten aanzien van de Dyslexie dienstverlening is er een separate klachten- en geschillenregeling van kracht. Indien u van mening bent dat u met betrekking tot uw klachten binnen onze praktijk onvoldoende wordt gehoord kunt u ten aanzien van de dyslexiedienstverlening de volgende website bezoeken: www.bco-onderwijsadvies.nl inzake de klachtenregeling jeugdigen en ouders/verzorgers.


Moet ik ook betalen als ik te laat een afspraak afzeg?

Graag indien u bent verhinderd tenminste 24 uur voorafgaande aan de afspraak de afspraak annuleren. Anders zijn wij genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen. Indien u verhinderd bent kunt u bellen met het vaste telefoonnummer van de praktijk of het mobiele nummer van de logopediste. U kunt ook een mail sturen naar uw praktijk. Bij ziekte passen wij dikwijls coulance toe, zeker als u altijd trouw en tijdig op de behandelingen verschijnt. De niet nagekomen afspraken of te laat afgemelde afspraken zijn voor uw eigen rekening en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor het verzuim berekenen wij u een tarief van € 25,- te voldoen voor de volgende afspraak.


Wanneer is de praktijk open?

Onze praktijken zijn in principe 5 dagen in de week op werkdagen geopend van 8:00 tot 18:00. Per locatie kan dit verschillen, waarbij wij zorg dragen voor een minimale beschikbaarheid van onze logopedisten van 5 dagdelen van 4 uren per week. Per locatie kunt u tevens specifieke wensen indienen voor behandelingen in de avonduren dan wel op zaterdagen. Onze logopedisten zijn in dat kader minimaal een dagdeel per week van 4 uren beschikbaar op een avond dan wel op zaterdag.

Wat zijn de tarieven voor logopedie per zorgverzekeraar?

Per kalenderjaar gelden de tarieven van de diverse zorgverzekeraars. De tarieven per zorgverzekeraar vindt u in het "Overzicht tarieven per zorgverzekeraar".


Wat zijn de tarieven voor onvergoede zorg?

Wanneer wij geen overeenkomst hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar (bijvoorbeeld een buitenlandse verzekeraar), of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt, gelden de tarieven volgens het overzicht tarieven. Informeer bij uw logopedist naar de voor u geldende voorwaarden. Daarnaast gelden betreffende tarieven indien u bijvoorbeeld met uw werkgever heeft afgesproken dat uw behandelingen niet door de zorgverzekeraar worden betaald maar door uw werkgever, of in het geval u om welke reden dan ook de behandeling zelf wenst te betalen. Logopedie is vrijgesteld van BTW.


Is Logopedie is leuk.nl lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF)?

Ja, de praktijk is lid van de NVLF.


Worden jullie ook geaudit?

Ja, periodiek vragen wij een onafhankelijk auditbureau dat is geaccrediteerd door de zorgverzekeraars en de beroepsvereniging een audit uit te voeren. Dit doen wij geheel vrijwillig, ter bevestiging dat onze goed bedoelde intenties (visie) als logopediepraktijk ten goede komen aan het verlenen van kwalitatief goede zorg.


Zijn de logopedisten van Logopedie is leuk.nl kwaliteitsgeregistreerd?

Ja, al onze logopedisten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.