zoeken menu
Online Logopedie is ook leuk!
Ook tijdens de COVID-19 crisis staan wij voor u klaar, zowel online als op de praktijken. Logopedie voor uw kind wordt bij Logopedie is leuk.nl volledig vergoed, wij hebben ook in 2021 contracten met alle zorgverzekeraars.

Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland: "Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking". Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.


Bij ons in de praktijk zijn er logopedisten opgeleid om lees- en spellingproblemen op een leuke en gestructureerde manier aan te pakken. Samen proberen we lezen en spellen weer een plezierige bezigheid te laten zijn. Naast lichte vormen van dyslexie behandelen we in onze praktijk ook Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) die wordt bekostigd vanuit de WMO en daarmee wordt gefinancierd door gemeenten. Wij bezitten in dit kader het certificaat van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).


Hoe helpt de logopedist?

Logopedie is leuk is deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden wij ons van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat wij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.


Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium ( onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. Dat de behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van het gevolg ervan staan buiten kijf.


In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen en oplossingen.


Dyslexiecentrum Logopedie is leuk: ook voor EED!

Bij Logopedie is leuk wordt naast de reguliere logopedische problematieken dus ook dyslexie behandeld. Hierbij kan het gaan om ernstige enkelvoudige dyslexie. Hieronder wordt uitgelegd hoe de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie verloopt.


Voor de diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie is een vergoedingsregeling getroffen bij de gemeentes in Nederland. Deze vergoeding loopt via de gemeente van uw regio.


Logopedie is leuk heeft contracten met alle gemeenten in Friesland om de vergoede diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie te mogen verzorgen. Daarnaast is Logopedie is leuk aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) om gecertificeerd diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie te kunnen verrichten.


Er zijn eisen opgesteld door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) waaraan uw kind moet voldoen om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg. Die richtlijn vindt u op de website van het nkd.nl.


Voor vragen en uitleg hierover kunt u contact opnemen met Henriette Kloosterman-de Boer (06-22723201), logopedist en dyslexiebehandelaar bij Logopedie is leuk. Zij is uw contactpersoon voor alle vragen rondom aanmelding, diagnostiek en behandeling van dyslexie.


Als uw kind voldoet aan de eisen die zijn gesteld om vergoede dyslexiezorg te ontvangen, kunt u samen met school onderstaande vragenlijsten invullen en opsturen naar: administratie@logopedieisleuk.nl.

Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Er wordt vervolgens bij ons beoordeeld of uw kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg. Dit wordt gedaan door onze orthopedagoog in samenwerking met onze dyslexiebehandelaren. En net zoals de reguliere logopediebehandelingen is trainen om dyslexie aan te pakken bij ons ook heel erg leuk!